Góp ý dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mới thay thế Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Để hoàn thiện Danh mục, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để lấy ý kiến của các cơ sở đào tạo. Đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Rà soát mã số, tên ngành, chuyên ngành (tiếng Việt và tên tiếng Anh), vị trí các ngành, chuyên ngành theo các trình độ đào tạo trong Dự thảo Danh mục; đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ lý do (nếu có).

2. Đề nghị bổ sung các ngành, chuyên ngành đào tạo thí điểm đã được cơ sở giáo dục, đào tạo đánh giá kết quả đào tạo thí điểm (kèm theo bản sao Quyết định cho phép đào tạo thí điểm, văn bản đánh giá kết quả đào tạo thí điểm và đề nghị bổ sung của cơ sở đào tạo, nếu có).

Văn bản đề nghị của Cơ sở đào tạo gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội trước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Trân trọng!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: http://www.moet.gov.vn/
 

Rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi là các trường) triển khai một số nhiệm vụ sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Chỉ thị số 2196 /BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường.

>>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm