Bộ máy nhân sự

 thay manh

ThS, Luật gia Võ Sỹ Mạnh

Giảng viên Bộ môn Pháp luật Cơ sở, Khoa Luật.
Giám đốc

Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:278)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

co hang

CN. Lê Thị Thúy Hằng

Chuyên viênLiên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:275)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 co nhung

ThS. Bùi Hồng Nhung

Chuyên viênLiên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

co duong


CN. Nguyễn Thị Thùy Dương
Chuyên viên

Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:275)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

co oanh

ThS. Tô Kiều Oanh

Chuyên viên

Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:275)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ThS. Nguyễn Thế Anh

Giảng viên Quản trị DV&SX
Chuyên viên (đang làm NCS tại Mỹ)

Liên hệ:

Điện thoại: N/A

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Vu Hong Ngoc

Vũ Hồng Ngọc

Sinh viên K48

(Part-time)

Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Tran Tuan An

Trần Tuấn An

Sinh viên K49

(Part-time)

 

Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Vũ Phùng Hưng

 

Sinh viên K48
(Part-time)

 


Liên hệ:

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.